הפקת דוחות ניהוליים חודשיים

לא פעם כמנהל בעסק רצית לקבל את דוח הרווח והפסד החודשי אשר ייתן לך את האפשרות למדוד את ביצועי העסק על בסיס מרכזי רווח. את האפשרות לבניית תקציב וייעדים פיננסים כראוי.

 

שרייבר ייעוץ וליווי פיננסי נותנים לך את הכלים לכך
הדוחו"ת הפיננסים מיועדים לתת תמונה על מצבו הכספי של העסק ורמת הביצועים שלו. בכדי לקבל את התמונה השלמה המערכת הפיננסית יוצרת 3 דוחו"ת עיקריים לנושא והם:

  •  דו"ח רווח והפסד
  •  מאזן
  •  דו"ח מקורות ושימושים

 

דו"ח רווח והפסד 

דו"ח זה נותן את תמונת התקופה עבורה נלקחו הנתונים. נתוני רווח והפסד מעובדים מידי חודש אך קיימים עסקים הבוחנים את הדוחו"ת לפי תקופת זמן של שנה ואחרים לפי מצב חודשי, הבעיה העיקרית הינה שרצוי לבחון את הנתונים לפי חודשים ולערוך תיקונים עבור ההוצאות השנתיות, כך שתתבטאנה עבור כל חודש בנפרד. לדוגמא הוצאות ביטוח העסק נרשמות בד"כ במאזן בסכום אחד כשלמעשה יש צורך להעמיסן בכל חודש בהתאם. בדו"ח רווח והפסד הנערך לפי חודשים נותן את האפשרות לתמונה ולמגמות הכי טובות הקיימות בעסק.

בנייה נכונה של דו"ח רווח והפסד על בסיס חודשי ייתן את האפשרות לבנייה נכונה של התקציב, להבין את מגמות המכירה בעסק על פני חודשי השנה, ואף להערך מבחינה כספית לתקופות הקשות.

מאזן

המאזן הינו המראה של העסק, למעשה ניתנת לנו התמונה הכוללת על מצב העסק ברגע נתון, בדרך כלל המאזן מוצג ל 31 בדצמבר כל שנה, אך חברות גדולות ובורסאיות עורכות את המאזן על בסיס חודשי. הנתונים במאזן מראים את שווי סה"כ הנכסים השוטפים והקבועים בעסק לעומת ההתחייבויות השוטפות לזמן ארוך והון חוזר.

דו"ח מקורות ושימושים

דו"ח זה גם כן נערך בחברות הקטנות והבינוניות אחת לשנה והוא משקף את התנודתיות ממאזן שנה קודמת לשנה הנוכחית, מה העסק עשה עם הכספים שהיו לו, כמה נכסים נרכשו, האם נלקחו הלוואות לזמן קצר או ארוך, וכן את כמות המזומנים נטו שנוספה או הוצאה מהעסק.

הדוחו"ת הניהוליים ייערכו וייבנו על בסיס הנהלת החשבונות ודו"ח רווח והפסד, כאשר הנתונים השנתיים יילקחו בחשבון, דוחו"ת אלו יתנו לבעל העסק את האפשרות לבנות נכון את המערך התמחירי של העסק, ובנוסף את הבסיס לבניית תקציב לשנים הבאות.