ניתוח דוחות כספיים

האם אי פעם קבלת את מאזן החברה מרואה החשבון ורצית להבין יותר את משמעות המספרים בדו"חות השנתיים?

האם אתה בוחן את התוצאות העסקיות בכל חודש? או רבעון? או שנה לאחר סיום שנת המס?

האם הבנת וניתוח הנתונים הכספיים באופן שוטף היה משנה את החלטותיך בעסק?

שרייבר – ייעוץ וליווי כלכלי פיננסי עסקי תעזור לך להוציא את המקסימום מהנתונים הפיננסים.
ניתוח יחסים פיננסים בעסק נותן את הכלים נוספים
לצורך בחינה והבנת מצב החברה.

בניתוח היחסים הפיננסים נבין מהן המגמות הקיימות בעסק, ניתוח היחסים הפיננסים כשלעצמו יכול לתת לנו נקודות אחיזה באם נערוך אותו על פני השנה ובהשוואה לתקופות זהות בשנים קודמות, אך ניתוח מסוג זה כשלעצמו יראה לנו רק את המגמות הקיימות בחברה הספציפית, במידה ורוצים לבחון את החברה לעומת חברות זהות במשק, רצוי להשוות את המדדים הפיננסים המובילים למדדים שהעסק שלי מראה.

נהוג לחלק את היחסים הפיננסים ל 4 קבוצות מובילות והן:

  •  יחסי נזילות
  •  יחסי רווחיות
  •  יחסי חוזק פיננסי
  •  יחסי יעילות תפעולית
  •  בנוסף קיימת גם קבוצת הערכת שווי החברה

נסקור כאן חלק מהמדדים הקיימים

יחסי נזילות
יחס נזילות במאזן הינו בד"כ היחס שמעניין את הבנק בבואו לתת אשראי לעסק. למעשה מיחס זה גוזרים את יכולת החברה לעמוד בהתחייבויותיה בזמן הקצר.
יחס שוטף (Current Ratio ) – הינו סה"כ נכסים שוטפים לחלק לסה"כ התחייבויות שוטפות. יחס זה נותן לנו את האפשרות לפרעון חובות מיידי במצב נקודתי בעייתי. כאשר היחס קטן מ 1 פרושו שהחברה תתקשה בפרעון החוב.

יחס מהיר (Quick Ratio ( – סה"כ נכסים שוטפים ללא מלאי לחלק לסה"כ התחייבויות. הטענה שאת המלאי יקשה עלינו למכור בזמן קצר, ולכן בודקים עד כמה אנו מכוסים מבחינת ההלוואות
יחס רמת נזילות מיידת ( Cash Ratio ( – מזומנים + שווי מזומנים + ני"ע סחירים לחלק לסה"כ התחייבויות שוטפות. יחס זה במרבית החברות יהיה נמוך מאד מאחר ורוב כספי החברה נמצאים במלאי ואצל הלקוחות.

יחסי רווחיות
בחינת מדדי הרווחיות נותן את האפשרות למדוד את יכולת החברה לרווח בעתיד.
EBITA – רווח לאחר כל ההוצאות ולפני ריבית ומ"ה. נתון זה חשוב כי כאן אנו מבודדים את הריבית ששולמה בעסק, כלומר מקבלים אינדיקציה מה היה מתרחש אילו החברה לא הייתה צריכה מקורות חיצוניים למימון הפעילות.

מכירות לחלק להון עצמי – מראה על התשואה לבעלי המניות
מכירות לחלק למשכורות העובדים – נותן את הרווח השולי הממוצע של כל עובד לעסק.
רווח נקי לחלק לסה"כ הנכסים – מראה על יעילות החברה, ככל שהיחס גבוה יותר החברה מתעלת את כל נכסיה לעסק.
רווח לחלק להון עצמי – נותן אינדיקציה על התשואה להשקעה.

האם העסק שלך מתנהל ביעילות?